EUR50A : Northern Light Lofoten 11 Days (TG)

 

EUR50A : Northern Light Lofoten 11 Days (TG)


 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)

วันที่ 2 : เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) -เที่ยวชมเมือง -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง

วันที่ 3 บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ

วันที่ 4 รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโววาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน

วันที่ 5 เที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine

วันที่ 6 เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - พักเมืองเมืองสโววาร์ด

วันที่ 7 เมืองสโววาด์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ

วันที่ 8 เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ – ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา - สโตรสไตเนิน

วันที่ 9 บินสู่เมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

วันที่ 10 สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 11  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม


 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน

- ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

- ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน

- ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)

- ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

- ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 

   Address

109 C.C.T. Building 11 Floor Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Visitors: 9,752