VISA

 

รับปรึกษาทำวีซ่าโซนยุโรป

ขั้นตอนการทำวีซ่า

 

หากไฟล์ไม่ชัด คลิ๊ก (click) 

ค่าใช้จ่ายต่อการยื่น 1 วีซ่า

   1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ตามราคาจริง)

   2. ค่าบริการ 1,500 บาท (รวมตามรายละเอียดด้านล่าง)

      > ค่าเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมด ถึงที่อยู่ 1 ครั้ง (เฉพาะพื้นที่ทำการของบริษัท)

      > การจัดเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลคำร้องผ่านทาง Online (ยกเว้นการลงลายมือชื่อ)

      > การเตรียมตัวตอบคำถามสัมภาษณ์ในวันที่เข้ายื่นคำร้อง

      > การติดตามผลวีซ่า และการรับเล่มพาสสปอร์ต

 * หมายเหตุ : การพิจารณาการให้วีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ผ่านเอกสารของผู้ยื่นที่จัดเตรียมไป โดยทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำที่ดีได้ รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมก่อนยื่น พร้อมวิธีการเข้ายื่นคำร้องจนเสร็จขั้นตอนอย่างเรียบร้อย และหากวีซ่าของท่านไม่ได้รับการพิจารณาผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าบริการได้เพราะกระบวนการทำงานได้ผ่านไปแล้ว

** หมายเหตุ 2 : ทางบริษัทไม่รับดำเนินการทำวีซ่าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง หรือเพื่อแอบอ้างใดๆ

ตัวอย่างเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ตัวอย่างตารางค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ ระยะเวลาที่ใช้ของการยื่นวีซ่า

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสถานทูต โปรดสอบถามอีกครั้ง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมบริษัทจีเนียสทราเวลเล่อร์

โทร 083-804-7080 (คุณบอมบ์)

E-mail : yutthana@genius-traveller.com 

Visitors: 9,752